Ørland Ballklubb

Årsmøte

Årsmøte

Følgende er hentet fra vedtektene:

Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av hovedstyret.

Regnskapsåret i klubben er fra 1. januar til 31. desember hvert år.

Innkalling til årsmøte gis ved oppslag og i Fosna-Folket minst 2 uker før årsmøte.

1 uke før årsmøte skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedrørende innkomne forslag legges tilgjengelig i klubbhuset.

Årsmøte ledes av klubbens leder eller av en valgt dirigent.

Årsmøte skal behandle de saker som står på dagsorden.

Protokollen fra årsmøte underskrives av 2 dertil valgte møtedeltakere og skal legges tilgjengelig på klubbhuset senest 3 uker etter årsmøte.

Årsmøte skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møtedirigent.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen.
 5. Registrering av stemmeberettige til stede på årsmøte.
 6. Styrenes (Håndball/Fotball og hovedstyrets) beretninger.
 7. Revidert regnskap m/revisjonsberetning.
 8. Hovedstyrets budsjettforslag for det kommende året.
 9. Planlagt aktivitet for det kommende året.
 10. Innkomne forslag.
 11. Fastsettelse av medlemskontingent.
 12. Valg av styrer (Håndball/Fotball og hovedstyre) og valgkomitè.

Årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede, forutsatt at innkalling har skjedd i henhold til disse vedtekter. Ingen har mer enn en stemme, fullmakter tillates ikke.

Alle vedtak og valg avgjøres med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet ved vedtak (unntatt valg) avgjør lederen med sin dobbelstemme. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Klubbhåndbok for Ørland Ballklubb

Vedtekter

Alle avstemninger foregår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning holdes når 1 eller flere stemmeberettigede ønsker det.

Er det flere kandidater til styreverv enn det antall som er på valg, trer suksessivt den ut som har færrest stemmer, helt til det gjenstår det antall som er på valg.

Alle valg til tillitsverv foregår skriftlig dersom det er flere kandidater enn plasser. Stemmesedler som er blanke eller inneholder navn på ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og anses som ikke avgitt.

Stemmerett

Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller har andre uoppgjorte forpliktelser, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i ØBK, kan velges til tillitsverv dersom de er forespurt og har gitt samtykke.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift